Ny international sikkerhedsstandard for skibe, der transporterer offshore-personale

21-03-2024

Den 1. juli 2024 træder International Code of Safety for Ships Carrying Industrial Personnel (IP-koden) i kraft. IP-koden er et obligatorisk regelværk målrettet at sikre sikkerheden for personer, der transporteres til og fra arbejde på offshore faciliteter.

Den voksende offshore-sektor for vedvarende energi, herunder vindmølleparker, har øget efterspørgslen på fartøjer, der både transporterer og stiller indkvartering til rådighed for personale, der arbejder offshore (IP'ere). For at imødekomme manglen på internationale regler for lastskibe, der transporterer mere end 12 personer, som ikke arbejder om bord på skibet, vedtog International Maritime Organization (IMO) i 2022 det nye SOLAS Kapitel XV, der implementerer IP-koden. SOLAS-ændringerne og IP-koden træder i kraft den 1. juli 2024.

IP-koden er gældende for skibe med bruttotonnage over 500, der går i international fart og transporterer mindst én IP blandt i alt mere end 12 personer, inklusiv IP’ere, SPS-personer og passagerer.

Overgangsordning for eksisterende skibe

Eksisterende skibe kan kun drage fordel af IP-kodens bestemmelser om overgangsordning, hvis de har modtaget tilladelse fra deres flagstat til at transportere IP’ere før IP-kodens implementeringsdato. Skibe uden en sådan forudgående tilladelse skal fuldt ud overholde IP-koden, før de kan transportere mere end 12 IP'ere fra 1. juli 2024 og fremadrettet.

Danske eksisterende skibe skal have en "IP Code Statement of Compliance – To Whom It May Concern" for at være berettigede til at anvende bestemmelserne om overgangsordning. Rederier som opererer skibe, der allerede transporterer IP’ere, skal indsende en ansøgning om ”IP Code Statement of Compliance” før de nye regler træder i kraft. Ansøgninger modtaget efter 1. juli 2024 vil ikke være berettigede til overgangsbestemmelsen, hvilket bevirker, at sådanne skibe skal overholde IP-koden fuldt ud og opnå den nødvendige certificering før transport af industrielt personale kan finde sted.

Som en del af ansøgningsprocessen skal rederiet indsende relevant dokumentation til Søfartsstyrelsen, inklusiv:

  • Kopi af sikkerhedscertifikatet for SPS-skibe i overensstemmelse med SPS-koden 2008.
  • Dokumentation der bekræfter, at skibet har implementeret et system til at kontrollere, at IP’erne opfylder kravene i punkt 4 i Resolution MSC.418(97); Midlertidige anbefalinger om sikker transport af mere end 12 industrielle personer om bord på skibe engageret i internationale rejser. 

Hvis et eksisterende skib har fået udstedt ”IP Code Statement of Compliance” vil det være afspejlet i skibets IP-certifikat, at overholdelse af IP-koden sker via overgangsbestemmelserne for eksisterende skibe. Sådanne skibe skal opfylde IP-kodens krav om IP’ere, sikker overførsel, redningsudstyr og farligt gods ved det tredje årlige syn eller det første fornyelsessyn efter den 1. juli 2024, alt efter hvad der kommer først.

For danske skibe vil klassifikationsselskabet være ansvarlig for at verificere overensstemmelse med IP-kodens krav vedrørende IP’ere, sikker overførsel af personer, redningsudstyr og farligt gods samt at udstede IP-kodecertifikatet.

Kontakt

Søfartsstyrelsen