Søkort og trafikseparering

Du skal have passende og relevante søkort om bord i forhold til din planlagte sejlads. Der er ikke krav om, at kortene skal findes i papirform, og du må godt bruge elektroniske søkort.

Om at anvende søkort i fritidsfartøjer

Der er ikke krav om, at kortene skal findes i papirform, og du må godt bruge elektroniske søkort.

Hvis du bruger kortsystemer på fx iPads mv. vær da bl.a. opmærksom på:

  • hvem der er leverandør til kortmaterialet
  • kvalitet af produktet. Undersøg, hvad andre bruger
  • hvordan bliver dit system og søkort opdateret
  • usikkerheder. Der findes kun få standarder, kend dit produkt og dets begrænsninger
  • backup, strømforbindelse, evt. dataforbindelse
  • placering af udstyret – og om det er vandtæt

Papirsøkort er gode at have med som backup, men vær opmærksom på opdatering af kortene. Køb evt. nye ind imellem eller sørg for at opdatere dem løbende.

Søfartsstyrelsen anbefaler at bruge kort, som baserer sig på officielle data fra fx Geodatastyrelsen. Øvrige informationer om søkort kan findes på Geodatastyrelsens hjemmeside.

Hvad siger reglerne?

For små fritidsfartøjer er der ikke fastsat regler om, hvilke søkortsystemer der skal være om bord.

Der er derimod regler om, at du skal dog have passende og relevante søkort om bord i forhold til den planlagte sejlads. Disse regler er beskrevet i ”Bekendtgørelse nr. 1758 af 22/12 2006 om vagthold i skibe”, også kaldet vagtholdsbekendtgørelsen. Vagtholdsbekendtgørelsen gælder for både store og små skibe, men i bekendtgørelsens §4 anføres det, at i mindre fiskeskibe og i andre mindre skibe og fartøjer, i hvilke indretning, anvendelse eller besætningens størrelse og sammensætning medfører, at vagtholdsbestemmelserne ikke fuldt ud kan, eller med rimelighed bør, opfyldes, skal disse følges i den udstrækning, som forholdene tilsiger det.

Specifikt omkring planlægning forud for hver enkelt rejse, er der i bekendtgørelsens bilag 1, punkt 5 anført at

  • Føreren af ethvert skib skal forud for hver rejse sikre, at den planlagte rute fra afgangshavnen til første ankomsthavn er planlagt ved anvendelse af tilstrækkelige og relevante søkort og andre nautiske publikationer, der er nødvendige for den forestående rejse, indeholdende præcise, komplette og opdaterede oplysninger vedrørende sejladsbegrænsninger og farer, der er af en permanent eller forudsigelig natur, og som er relevante for skibets sikre sejlads.

Der kan være stor forskel på indretning, besætning m.m. i store skibe og små fritidsfartøjer, hvilket der tages hensyn til i reglerne, og for fritidssejlere gælder det, at reglerne skal følges i den udstrækning, det er muligt.

For små fritidsfartøjer betydet dette, at hvis det ikke er muligt at medtage søkort på grund af fritidsfartøjets type og dets konstruktion, fx kajak, skydepram, sejlbræt m.m., så skal føreren have tilstrækkeligt kendskab til området for den planlagte sejlads, herunder alle lokale farer, regler og efterretninger. Det skal sikres, at den planlagte sejlads kan gennemføres med tilstrækkelig sikkerhed, også for den øvrige skibsfart.

Det er altid førerens ansvar at foretage den konkrete vurdering af, hvad der er behov af søkort i forhold til den planlagte sejlads.