Udkig og solosejlads

​Når du sejler i dit fritidsfartøj må du gerne sejle alene. Men reglerne om udkig gælder stadig. Du skal holde udkig under sejladsen.

Hvad siger reglerne?

Reglerne er beskrevet i søvejsreglerne, hvor det specifikt er anført i

 • regel 2 omkring ansvar, at ved fortolkningen og overholdelsen af søvejsreglerne, skal der tages behørigt hensyn til alle farer ved sejladsen og for sammenstød.
 • regel 5 omkring udkig, at i ethvert skib skal der altid holdes behørig udkig såvel ved brug af syn og hørelse som ved brug af alle forhåndenværende midler, der er hensigtsmæssige under de foreliggende omstændigheder og forhold, således at der kan foretages en fuldstændig vurdering af situationen og af faren for sammenstød.

Herudover gælder der også regler om at gå vagt. De er beskrevet i ”Bekendtgørelse nr. 1758 af 22/12 2006 om vagthold i skibe”, også kaldet vagtholdsbekendtgørelsen.

Vagtholdsbekendtgørelsen gælder for både store og små skibe, men i bekendtgørelsens §4 anføres det, at i mindre fiskeskibe og i andre mindre skibe og fartøjer, i hvilke indretning, anvendelse eller besætningens størrelse og sammensætning medfører, at vagtholdsbestemmelserne ikke fuldt ud kan, eller med rimelighed bør, opfyldes, skal disse følges i den udstrækning, som forholdene tilsiger det.

Specifikt omkring udkig, er der i bekendtgørelsens bilag 1, punkt 13-16 bl.a. anført i

 • punkt 13, at behørig udkig skal opretholdes i overensstemmelse med regel 5 i De Internationale Søvejsregler.
 • punkt 14, at udkiggen skal kunne anvende sin fulde opmærksomhed på at holde behørig udkig og må ikke påtage sig eller sættes til andet arbejde, som vil kunne gribe forstyrrende ind i dette hverv.
 • punkt 15, at små skibe hvor der fra styrepladsen er uhindret udsyn hele horisonten rundt, og der ikke foreligger muligheder for blænding eller anden hindring for at holde behørig udkig, er fritaget fra reglen om, at udkigstjeneste og rortjeneste er adskilte hverv.
 • Punkt 16, at føreren skal tage hensyn til alle relevante faktorer til at sikre opretholdelse af behørig udkig.

Hvad gælder om at holde udkig?

Helt overordnet kan det siges, at det er op til fartøjets fører at vurdere hvad der skal til for at holde udkig og hvordan vagten skal sammensættes ud fra de faktorer, som er anført i reglerne.

Der kan være stor forskel på indretning, besætning m.m. i store skibe og små fritidsfartøjer, hvilket der tages hensyn til i reglerne, og for fritidssejlere gælder det, at reglerne skal følges i den udstrækning, det er muligt.

I vagtholdsbekendtgørelsens bilag 1, punkt 17.1 er anført, at broen på intet tidspunkt må være ubemandet. Den praktiske gennemførelse af dette punkt i fritidsfartøjer betyder, at hvis trafikken og andre forhold tillader det, kan føreren i et lille fartøj godt kortvarigt forlade cockpittet for fx at gå ned lave kaffe eller andet.

Inden du forlader cockpittet skal du:

 • overveje at sætte farten ned
 • kontrollere, om er der andre skibe i nærheden
 • vurdere vejret, søen og andre relevante forhold.
 • Er der tvivl om forholdene tillader det, forlad aldrig cockpittet.

Om at sejle alene

Du må godt sejle alene i sit fritidsfartøj, hvis fartøjets fører har vurderet, at forholdene tillader det, og du kan holde behørigt udkig under sejladsen.

Søfartsstyrelsen anbefaler dog, at du sejler flere personer ad gangen. Hvis du sejler alene, er der en række risici punkter der skal vurderes, bl.a.:

Hvis du sejler alene, så husk:

 • De ovenfor nævnte regler om at holde udkig
 • Hvor lang tid skal sejladsen vare
 • Hvor erfaren er føreren (uddannelse, kompetencer, fysik)
 • Fartøjets beskaffenhed og indretning
 • Personlig sikkerhed herunder forholdsregler mod overbordfald.

Kontakt

Maritim regulering og jura