Analyse af CO2 emissioner og økonomi ved grøn omstilling af fiskefartøjer

06-04-2021

Nationalt Center for Miljø og Energi på Aarhus Universitet har på vegne af Søfartsstyrelsen og Erhvervsministeriet udarbejdet en økonomisk analyse af mulighederne for klimaomstilling af fiskeriet. Analysen fokuserer på de økonomiske omkostninger og gevinster ved omlægning til grønne drivmidler, herunder investeringen i ny teknologi og ændrede brændstof-udgifter. Analysen er foretaget ved at estimere de økonomiske konsekvenser for illustrative fiskefartøjer, der repræsenterer det mest udbredte fiskefartøj i fem forskellige størrelsesklasser.

Analysens væsentligste konklusioner er:

  • Fiskeriet udleder ca. 275.000 tons CO2 om året svarende til 0,7 pct. af de nationale udledninger.
  • De store fiskerfartøjer over 24 m. står for ca. 75 pct. af CO2 udledningen, heraf står de 5 pct. største fiskerfartøjer (over 40 m.) for ca. 50 pct. af udledningen.
  • Det er teknologisk muligt at reducere CO2 udledningen fra fiskeriet til næsten nul.
  • Pga. energiforbruget på de enkelte sejladser er elektrificering kun i meget begrænset omfang en løsning på fiskeriets klimaomstilling. Der er således behov for alternative drivmidler.
  • Det er ikke sig selv finansielt rentabelt at omstille fiskeriet til nulemission. Der vil således være en økonomisk omkostning for erhvervet og samfundet. Aktuelle skyggepriser estimeres til ca. 2.600-2.200 kr. pr. ton CO2.
  • Pga. den forventede teknologiske udvikling vil omkostningerne ved at reducere CO2 udledningen være mindre pr. tons, hvis om-stillingen udskydes fx til 2025 og 2030. I 2030 estimeres en skyggepris på ca. 1.200 kr. pr. ton CO2 for metanol.
  • Skyggepriserne er ved udskiftning i de tidlige år umiddelbart højere end det, der fremgår af færgeanalysen. Det skyldes dels, at mange færger kan sejle på el, som er et billigere brændstof, dels at skyggepriserne for færger inkluderer afledte gevinster fra reduceret SOx, NOx og partikler. Klimarådet vurderer det til sammenligning usandsynligt, at reduktionsomkostningerne på tværs af sektorer kan holdes under 1.000-1.500 kr./ton CO2 for alle nye tiltag, hvis 70 pct. målet skal nås.
  • Metanol er umiddelbart en samfundsøkonomisk billigere løsning end HVO, mens HVO er nemmere at implementere.
  • Skyggepriserne for at reducere CO2 er højest for de mindste fiskefartøjer. For de øvrige fartøjer er skyggeprisen relativt ens på tværs af fartøjsstørrelser
  • Resultaterne af analysen er særligt følsomme over for den fremtidige udvikling i brændstoffer.

Læs hele rapporten her