Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2018

01-02-2018

Rapporten om Det Blå Danmarks bidrag til beskæftigelse og produktion i Danmark er udarbejdet for Søfartsstyrelsen. Rapporten er en opdatering af tilsvarende rapporter fra 2014-2017 delvist finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond.

Læs hele rapporten "Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 2018

I forhold til tidligere udgaver anvendes opdateret register- og nationalregnskabsstatistik til og med 2017, eller så langt frem det i forhold til datagrundlaget er muligt.

Det Blå Danmark består af mange meget forskellige virksomheder – f.eks. offshore-virksomheder, der bidrager ved olieudvinding og opsætning af vindmøller mv.; rederier, der sejler med varer eller passagerer; danske havne og godsterminaler, der betjener et regionalt opland; speditører og skibsmæglere; reparations- og nybygningsværfter; industrivirksomheder, som leverer udstyr og komponenter til værfter i hele verden mv.

Fællestrækket er, at virksomhederne har hovedkontor og/eller aktiviteter i Danmark, og deres aktivitet er relateret til søtransport eller anden virksomhed til søs.

Ønsket med rapporten er at afdække beskæftigelsen i Det Blå Danmark og Det Blå Danmarks betydning for dansk økonomi. I rapportens første del belyses den direkte beskæftigelse og det indirekte bidrag til beskæftigelsen i andre brancher.

I rapportens anden del analyseres Det Blå Danmarks bidrag til og udvikling i produktion, indkomst (BVT), eksport og import, direkte såvel som indirekte gennem Det Blå Danmarks indflydelse på produktionen i andre brancher. Rapporten har til hensigt at kortlægge statistiske sammenhænge og udviklinger. Det er ikke hensigten med denne rapport at fastslå, hvorfor de forskellige nøgletal har udviklet sig på den ene eller anden måde.

Opsummering

Beskæftigelsen i Det Blå Danmark

Samlet er der i 2017 59.771 personer direkte beskæftiget i Det Blå Danmark, svarende til 2,1 procent af alle beskæftigede i Danmark. Beskæftigelsen er stadig størst inden for Hjælpevirksomhed og Udstyr. Siden krisens start i 2008 er beskæftigelsen faldet med 16.584 personer. Det største relative fald er sket i underbrancherne Udstyr og Skibsbygning, mens beskæftigelsen i Hjælpevirksomhed er faldet moderat.

Det indirekte bidrag til beskæftigelsen i brancher uden for Det Blå Danmark gennem underleverancer til Det Blå Danmark er i 2017 på 36.081 personer mod 33.147 personer i 2007. Dermed bidrager Det Blå Danmark samlet set med 95.850 beskæftigede svarende til 3,4 procent af den samlede beskæftigelse i Danmark. Denne andel har samlet set været faldende over 10 år fra 2007, hvor beskæftigelsesbidraget udgjorde 3,9 procent.
Der har siden 2007 været en gradvis stigning i uddannelsesniveauet for de direkte beskæftigede i Det Blå Danmark. Erhvervsfaglige udgør 42,0 procent af beskæftigelsen i Det Blå Danmark, men antallet af beskæftigede med en erhvervsfaglig uddannelse er reduceret med 33,6 procent siden 2007. Beskæftigelsen af ufaglærte er gået tilbage med 37,4 procent. Ufaglærte er dog stadig den næststørste gruppe i Det Blå Danmarks beskæftigelse med 20,1 procent.

Mellemlange videregående er den tredjestørste uddannelsesgruppe med 12,8 procent. Antallet med lange videregående uddannelser er gået frem med 65 procent siden 2007.

Region Syddanmark, der omfatter Sydjylland og Fyn, er det største bopælsområde for beskæftigede i Det Blå Danmark. Her bor 30,6 procent af alle beskæftigede i Det Blå Danmark. Derefter følger Region Hovedstaden, der også inkluderer Bornholm, med 25,9 procent. Tendensen siden 2006 har været stigende beskæftigelsesandel i Region Hovedstaden på bekostning af primært Region Syddanmark og Region Midtjylland. Bopælsområdet for beskæftigede i brancherne

Udstyr og Skibsbygning er altovervejende Fyn og Jylland, hvorimod bopælen for ansatte i Skibsfart overvejende er Region Hovedstaden. Bopælen for ansatte i Olie og gas er overvejende Region Syddanmark og Hovedstaden. 26,4 procent af de beskæftigede i Det Blå Danmark tilhører aldersgruppen 40-49 år. Der er siden 2007 sket en gradvis aldring af beskæftigelsen i Det Blå Danmark. I 2007 var aldersgrupperne 30-39 år og 40-49 år lige store. I dag udgør aldersgruppen 30-39 år blot 20,6 procent. Den gennemsnitlige lønindkomst i Det Blå Danmark er på 466.000 kr., hvilket er 133.000 kr. mere end gennemsnittet for alle beskæftigede i Danmark. Den højeste indkomst findes blandt ansatte i branchen Olie og gas, mens den næsthøjeste gennemsnitsindkomst findes blandt de beskæftigede inden for Skibsfart. Beskæftigede inden for Olie og gas har også haft størst vækst i indkomsten siden 2007.

Produktion og eksport i Det Blå Danmark

Produktionen i Det Blå Danmark havde i alt en værdi på godt 327 mia. kr. i 2017. Det svarer til 8,7 procent af værdien af den samlede produktion i Danmark. Inklusiv indirekte bidrag gennem underleverancer bidrager Det Blå Danmark med 10,2 procent af den samlede produktionsværdi i Danmark. Indkomstskabelsen (BVT) i det Blå Danmark var på 96 mia. kr. i 2017. Hertil kommer 26,5 mia. kr., hvis det indirekte bidrag tælles med. I forhold til bruttofaktorindkomsten (BVT) bidrager Det Blå Danmark henholdsvis med 5,1 procent direkte og 6,5 procent inklusive indirekte bidrag.

Den største produktionsværdi skabes inden for Skibsfart, som står for mere end halvdelen af produktionsværdien i Det Blå Danmark, mens den næststørste produktionsværdi er skabt i Udstyrsbranchen, tæt fulgt af Hjælpevirksomhed.

Skibsfarten bidrager med mere end en tredjedel af indkomstskabelsen. Olie og gas samt hjælpevirksomhed bidrager med knap en fjerdedel. Udviklingen siden 2007 præges af Det Blå Danmarks vigende andel af den danske økonomi, faldende produktion og indkomst i Olie og gas, samt stigende indkomst i Skibsfart.

Eksporten i Det Blå Danmark var i 2017 på 232 mia. kr. Det svarer til 71,1 procent af den samlede produktionsværdi i Det Blå Danmark. Medregnes den indirekte eksport, f.eks. gennem eksport af raffinerede olieprodukter, udgør eksporten 78,8 procent af produktionen i Det Blå Danmark. Det Blå Danmarks direkte eksport svarer til 24,7 procent af den samlede danske eksport af varer og tjenester, og knap 27,3 procent når den indirekte eksport regnes med.

Produktivitetsvæksten i Det Blå Danmark – målt som BVT i faste priser per beskæftiget – har i perioden 2004-2014 ligget på 0,2 procent om året i gennemsnit mod 0,9 procent for den samlede danske økonomi. Det afspejler specielt, at produktiviteten i Olie og gas har været faldende siden 2006. På den anden side har Udstyr haft en produktivitetsvækst på i gennemsnit hhv. 5,1 om året. I Skibsfart har produktivitetsvæksten været på 1,2 procent om året, dog afbrudt af et markant dyk i 2009 på grund af lav kapacitetsudnyttelse under krisen.

Denne rapport er ikke gjort tilgængelig for handicappede - kontakt evt mev@dma.dk