Afmærkning i forbindelse med energianlæg retter sig efter IALA's anbefalinger, IALA Recommendation O-139 - Marking of Man-Made Offshore Structures.

Afmærkningen skal altid på forhånd godkendes af Søfartsstyrelsen.

Trafik- og Byggestyrelsen stiller også krav til afmærkning af havvindmøller af hensyn til luftfarten.

Der skal udarbejdes beredskabsplaner for at imødekomme situationer, hvor et forankret eller fortøjet anlæg river sig løs og driver rundt.

Giv straks besked til Værnsfælles Forsvarskommando, Marinestaben (VFK@mil.dk) og Efterretninger for Søfarende (EFS@dma.dk), hvis et forankret eller fortøjet anlæg driver væk fra den udlagte position til fare for sejladsen.

Skal du etablere eller reparere en luftledning, og arbejdet vil kunne påvirke sejladssikkerheden eller hindre den frie sejlads, skal Søfartsstyrelsen tilsvarende vurdere projektet.

EU vedtog den 23. juli 2014 direktivet om rammerne for Maritim Fysisk Planlægning (MSP). Formålet med direktivet er gennem planlægning at fremme bæredygtig økonomisk vækst i de maritime erhverv og en bæredygtig udnyttelse af hav- og kystressourcen specielt med fokus på planlægning af CO2-neutrale energikilder. Det kan for eksempel være havvindmølleparker.

Til en vis grad kan planlægningen til søs sammenlignes med planlægning på land, hvor vi har planloven. MSP skal søge at imødekomme de mange udfordringer og konflikter, der skabes i forbindelse med de tiltagende og mere forskelligartede aktiviteter, der allerede foregår nu og vil opstå i vores farvande i fremtiden.

MSP-direktivet berører en række forskellige statslige myndigheder, hvor Søfartsstyrelsen i oktober 2015 er blevet hovedkoordinator i Danmark. Udvikling af den første havplan vil pågå i de kommende år, og den første plan skal være klar i 2021.

I Danmark planlægges inden for følgende områder:

  • bæredygtig udvikling af de havbaserede energikilder
  • bæredygtig udvikling af den maritime transport
  • bæredygtig udvikling af fiskeri og akvakultur, og
  • bevaring, beskyttelse samt forbedring af havmiljøet, herunder robusthed i forhold til klimaændringer.

Til vurdering af sejladssikkerheden i forbindelse med etablering af et mindre energianlæg skal du følge de generelle retningslinjer for entreprenøropgaver til søs.

 

Nødstop:

Der skal udarbejdes nødprocedurer for nedlukning af elproducerende anlæg i tilfælde af, at et skib kommer på kollisionskurs med anlægget. Værnsfælles Forsvarskommando (Marinestaben) skal have en direkte kontakt til anlæggets driftscenter.

Fundament og vinger:

Søfartsstyrelsen stiller krav til, at fundamenter for havvindmøller konstrueres som kollisionsvenlige, så der sker mindst mulig skade ved en eventuel kollision.

Afstanden mellem havoverfladen og nederste vingespids skal være mindst 20 meter i forhold til HAT (højeste astronomiske tidevand).

Besejling:

Der skelnes mellem besejling i og ved havvindmølleparker i hhv. anlægsfasen og driftsfasen. I anlægsfasen oprettes der et arbejdsområde, hvor al uvedkommende sejlads, fiskeri mv. er forbudt, Som udgangspunkt er der i driftsperioden åben for fri sejlads i havvindmølleparkerne i Danmark. Vær opmærksom på, at dette ikke altid er tilfældet ved andre landes havvindmølleparker.

Analyse af risikoen:

Når der skal opføres havvindmølle- og bølgeenergiparker, er det nødvendigt, at der først bliver lavet en analyse af de sejladssikkerhedsmæssige risici. Det skal koordineres med andre interessenter på søterritoriet og kræver normalt en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet).

Når Søfartsstyrelsen anmoder bygherren om en større sejladsrisikovurdering, skal den udføres ud fra den vejledning, som FN's internationale søfartsorganisation (IMO) har udgivet.

Det er som udgangspunkt nødvendigt at lave en særskilt analyse for henholdsvis anlægs- og driftsfasen.

Kontakt

Sikre farvande