FAQ om årlige afgifter

Afgiften opgøres pr. 1. marts. Hvis du har anmeldt dit skib til slettelse inden da, skal du ikke betale afgiften det pågældende år.

Hvis du har anmeldt dit skib til at blive slettet fra Skibsregistret inden den 31. august, skal du huske at anmode om refusion for halvdelen af årsafgiften.

Hvis du først har anmeldt dit skib til slettelse efter den 31. august, skal du betale den fulde årsafgift, som er fastsat på baggrund af dit skibs bruttotonnage:

  • Bruttotonnage <20 = 800 kr. i årlig afgift
  • Bruttotonnage mellem 20 og 500 = 1.600 kr. i årlig afgift
  • Bruttotonnage >500 = 2.400 kr. i årlig afgift

Når dit skib er slettet, vil du ikke få tilsendt fakturaer for de kommende år.

Hvis skibet bliver slettet efter den 28. februar, men før den 31. august, kan du søge om refusion af halvdelen af den betalte afgift. Dette gøres ved at sendes en e-mail til afgift@dma.dk med angivelse af kendingsbogstaver for skibet eller BS nummer samt anmodning om refusion af halvdelen af den allerede betalte afgift..

Hvis du ikke betaler, vil der blive sendt en rykker med et rykkergebyr. Hvis du ikke har betalt inden fristen, bliver sagen sendt til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Den årlige afgift bliver udregnet på baggrund af dit skibs bruttotonnage:

  • Bruttotonnage <20 = 800 kr. i årlig afgift
  • Bruttotonnage mellem 20 og 500 = 1.600 kr. i årlig afgift
  • Bruttotonnage >500 = 2.400 kr. i årlig afgift

Dog udgør afgiften 300 kr. for handelsskibe og fiskeskibe med en bruttotonnage under 30.

Fakturaen kan du betale via din netbank, på posthuset eller i dit pengeinstitut.

Det kontonummer, du skal anvende, er 0216 4069031668, og du bedes oplyse BS-nummeret (findes på faktura og rykker) ved overførslen.

Overfører du beløbet fra udlandet, skal du bruge følgende oplysninger:

SWIFT: DABADKKK
IBAN: DK8702164069031668 (skal læses DK 87 0216 4069031668)
*DK = landekode
*87 = kontroltal
*0216 = reg. nr.
*4069031668 = kontonummer

Her kan du læse, hvornår et registreret skiv i nogle situationer skal og i andre kan slettes fra det danske skibsregister. 
Udslettelse af et skib

Opkrævningen udsendes via e-Boks. Udsendelse sker i løbet af foråret hvert år.

Hvis du står som ejer af et skib den 1. marts, som er den dato, registret blev opgjort, skal du betale afgiften for det pågældende år.

Er fakturaen ikke betalt inden betalingsfristens udløb, vil der blive fremsendt en rykker. Rykkeren pålægges et gebyr.  Såfremt denne ikke betales, sendes kravet til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

Den 19. december 2012 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 40​​. Loven indeholder bestemmelser om en årlig afgift på skibe og trådte i kraft den 15. februar 2013. Loven er senest ændret ved lov nr. 139 af 28. februar 2018.

Loven betyder, at der indføres en årlig afgift for alle skibe, der er registreret i de danske skibsregistre. Afgiften gælder for alle typer skibe og vil blive opgjort d. 1. marts hvert år. Afgiften skulle betales for første gang i efteråret 2013.

Den årlige afgift skal medvirke til at finansiere de myndighedsopgaver, der er forbundet med, at skibe sejler under dansk flag.

Den årlige afgift vil blive opkrævet hos den, der er registreret som ejer af skibet pr. 1. marts. Det kan derfor være en god idé at kontrollere skibsregister.dma.dk​ for at se, hvad der er registreret på dit skib. Har du solgt skibet, skal ejerskiftet anmeldes, eller skibet skal slettes, og originalt skøde m.v. skal indsendes til Skibsregistret.

Om du skal betale afgiften afhænger af, hvornår du har anmeldt ejerskiftet til Skibsregistret:

  • For ejerskifter, der er anmeldt til registrering inden den 1. marts, påhviler afgiften den nye ejer. Det er dog en forudsætning, at ejerskiftet kan registreres på grundlag af de fremsendte dokumenter.
  • For ejerskifter, der er anmeldt efter den 1. marts, påhviler afgiften den, der var registreret som ejer af skibet den 1. marts.

Forlis

Du kan blive fritaget for afgiften, hvis dit skib er forlist for flere år siden. Det kræver, at du skriftligt orienterer Skibsregistret om, hvad der er sket. Derudover skal Skibsregistret have dokumentation for forliset. Det kan være i form af billeder, korrespondance med et forsikringsselskab, eller hvad du måtte have. Hvis du indsender din dokumentation til Skibsregistret vil vi se på, om det er tilstrækkeligt til, at vi kan eftergive afgiften. Skibet bliver slettet af Skibsregistret, hvis du indsender blanket S 5. Blanketten skal underskrives af den, der står registreret som ejer. På blanketten skal du redegøre for omstændighederne omkring forliset.

Skibsregistret kan bede om yderligere oplysninger.

Blanket S 5​​​

Ophug

Du kan blive fritaget for afgiften, hvis dit skib er ophugget for flere år siden. Skibsregistret skal have dokumentation for ophugningen i form af billeder, attest fra en ophugger, korrespondance med et forsikringsselskab, eller hvad du måtte have. Hvis du indsender din dokumentation til Skibsregistret vil vi se på, om det er tilstrækkeligt til, at vi kan eftergive afgiften. Skibet bliver slettet af Skibsregistret, hvis du indsender blanket S 6. Blanketten skal underskrives af den, der står registreret som ejer, samt attesteres af Søfartsstyrelsen eller en havnemyndighed. Der skal samtidig indsendes dokumentation for ophugningen.

Blanket S 6

Afgiften skal betales af den, der står registreret som ejer den 1. marts hvert år.

Du kan dog undgå at skulle betale afgift for det kommende afgiftsår, hvis skibet bliver slettet, eller der bliver registreret en ny ejer inden den 28. februar kl. 14.00.

 

Kontakt

Skibsregistret